Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Καρπενησίου (9/6/14) η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου έθεσε ξανά το ερώτημα γιατί η ανάπλαση στο τμήμα από την πλατεία έως τον ΟΤΕ καθυστερεί και δεν είχε ξεκινήσει ως την ημέρα του συμβουλίου. Μάλιστα στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., 4 Ιουνίου η δημοτική αρχή είχε υποσχεθεί ότι η ανάπλαση θα είχε ξεκινήσει την εβδομάδα 9 Ιουνίου και το τμήμα αυτό θα είχε τελειώσει έως τέλος Ιουλίου. Τώρα; Η αγωνία των καταστηματαρχών της πόλης ότι θα χαθεί και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν είναι διάχυτη.
Στο 2ο θέμα για το ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων τοποθετηθήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυθαίρετη ποσόστωση για μείωση προσωπικού. Ακόμη πρέπει να υπάρξουν κανόνες, ώστε οι διοικούντες να μην χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για πολιτικούς και πελατειακούς λόγους και συμφωνήσαμε με το προτεινόμενο ψήφισμα του συλλόγου ΟΤΑ υπαλλήλων Ν. Ευρυτανίας.
Επίσης, καταψηφίσαμε τις πιστώσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου αφού τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται και για την εξυπηρέτηση των «ημετέρων» και των προεκλογικών υποσχέσεων.
Στην ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2012 ψηφίσαμε λευκό γιατί αφ’ ενός δεν αμφισβητούμε την ορθότητα καταγραφής των στοιχείων από τους ορκωτούς λογιστές, αφ’ ετέρου διαφωνούμε με την εμφάνιση  τόσο του ύψους του ισολογισμού όσο και του πλεονάσματος, καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών ορισμένες εγγραφές που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έγιναν και συνεπώς δεν αποτυπώνεται πλήρως η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Οι ορκωτοί λογιστές στις παρατηρήσεις τους αναφέρουν «Το ποσό των 473.000€ ως απαιτήσεις παλαιότητας πέραν του έτους που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ. ΙΙ. 1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», όπου ο Δήμος δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη για πιθανή ζημιά από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους, το ύψος της οποίας, κατά τη γνώμη μας, ανέρχεται σε 254.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα». Επίσης, στο «Λογαριασμό του Ενεργητικού Δ. ΙΙ1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από την πρώην ΔΕΥΑ Καρπενησίου ποσού ευρώ 500.000 περίπου για τις οποίες:
α) ποσό 143.000€ περίπου αντιπροσωπεύει διαφορά που προέρχεται από τις χρήσεις (1994-2010) μεταξύ του υπολοίπου απαιτήσεων που εμφανίζεται στη Γενική Λογιστική και του υπολοίπου του τμήματος Ύδρευσης (βεβαιωτικοί κατάλογοι).
β) ποσό 310.000€ περίπου αντιπροσωπεύει απαιτήσεις παλαιότητας πέραν του έτους. Από την επιχείρηση είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ζημιάς από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους συνολικού ποσού ευρώ 232.978,05. Η πρόβλεψη έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κατά το ποσό των 220.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα
Ακόμη οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν στο «Λογαριασμό του Ενεργητικού Ε.2 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνονται χρεωστικά υπόλοιπα, ποσού 113.000€ περίπου τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και παραμένουν μέχρι σήμερα μη βεβαιωμένα και ανείσπρακτα. Για τη ζημιά που θα προκύψει από την μη είσπραξη αυτών, πρέπει να σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων.» Έτσι 113.000€ είναι πιθανό να μην εισπραχθούν ποτέ.
Αν ακόμη υπάρξει και από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διαφορά τότε τόσο ο ισολογισμός όσο και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως θα περιγράφουν με μικρότερη ακρίβεια την οικονομική πραγματικότητα του Δήμου.
Να λοιπόν πως οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες πένονται. Πως από τα «λεφτά υπάρχουν» όπως το εμφανίζει η δημοτική αρχή μπορούμε να καταλήξουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στον Ισολογισμό του 2012.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ντίνος Μπομποτσιάρης

Θανάσης Καραγιαννόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου